praktikum-2-logo

tek nam je 27...

O nama  
 
 
 
 

poupozega

Učenje bez razmišljanja je prazno, razmišljanje bez učenja je opasno.

Online upis u školu stranih jezika Praktikum

Upisati se možete i putem e-mail upisnice.

Anketa

Jeste li zadovoljni našom školom?
 
Advanced partnership member

Praktikum partneri

034portal

scpozega

hzz-logo

praktikum-logo-3

najbolje

OPĆI UVJETI UPISA I POHAĐANJA TEČAJEVA

u škol. god. 2016/2017


A: Opće odredbe

    Opći uvjeti ugovora o pohađanju tečaja stranih jezika obvezni su za potpisnike ovog ugovora u smislu odredbe članka 142. Zakona o obveznim odnosima.

    Škola je obvezna osigurati prostor, sredstva i vrijeme za kvalitetno obavljanje nastave prema ugovorenom programu tečaja, održavati nastavu u skladu s godišnjim planom i rasporedom sati, a po završetku organizirati polaganje ispita za provjeru znanja i stjecanje odgovarajućeg uvjerenja.

 
B: Cijena i plaćanje

Cijena

    Cijena tečaja određena je Cjenikom za tekuću školsku godinu objavljenim na oglasnoj ploči Škole.

    Cijena je izražena bez poreza na dodanu vrijednost

    Cijena završnog ispita uračunata je u školarinu(2 roka), a Polaznik koji u redovnom roku svojom krivnjom ne pristupi ispitu naknadno plaća troškove ispita(400,00Kn), a Škola se obvezuje organizirati takav ispit.

    Ukupnu cijenu ugovorenih tečajeva čine iznosi svih upisanih tečajeva, umanjeni za odobrene popuste.

    Ugovorena cijena može se promijeniti samo za neplaćeni dio, u slučaju izmjena poreznog zakona ili promjene tečaja Kn prema Euro za više od 5% u odnosu na tečaj utvrđen 01.rujna tekuće školske godine.

Plaćanje

    a) u 9 mjesečnih rata do 15.u mjesecu za predškolske,đačke i omladinske tečajeve, počevši od mjeseca rujna

    b) u 5 mjesečnih rata do 15. u mjesecu za ostale tečajeve, počevši od mjeseca rujna

    Na dospjele, a neizvršene uplate, Škola obračunava zakonsku zateznu kamatu.

    U slučaju zakašnjenja plaćanja mjesečnih obroka, Polaznik gubi pravo na odobrene popuste, te plaća punu cijenu tečaja prema cjeniku Škole (izuzev ako za navedeno postoji opravdan razlog s kojim je upoznata Škola).

 
C: Popusti (za fizičke osobe)

    Na cijenu trećeg i svakog daljnjeg TREĆEG tečaja Polaznik ostvaruje popust od 100%(odnosi se i na Polaznike koji se financiraju iz zajedničkog obiteljskog izvora)

 
D: Obveze Polaznika

    Polaznik je obvezan nabaviti udžbenike i pribor prema programu tečaja te redovito pohađati nastavu.

    Polaznik je obvezan uplaćivati školarinu prema ugovorenoj dinamici (u 5 odnosno 9 obroka do svakog 15. u mjesecu)

    Polaznik je obvezan poštivati propisana pravila o kućnom redu i međusobnim odnosima polaznika i Škole.

    Polaznik se obvezuje da će u roku trideset (30) dana od dana posudbe knjige iz Praktikum knjižnice istu vratiti, u suprotnom Škola će obračunati »zakasninu» u iznosu od 0,30 Kn/danu.

Također, Polaznik se obvezuje da će u slučaju oštećenja ili gubitka knjige istu nadoknaditi.

 

E: Ispisi

    Samovoljni prestanak pohađanja tečaja prije kraja školske godine Polaznika ne oslobađa obveze plaćanja cjelokupnog ugovorenog iznosa.

    U slučaju bolesti duže od 2 mjeseca, promjene mjesta boravka, promjene mjesta rada duže od 1 mjesec dana Polaznik mora Školi dostaviti pismeni i dokumentirani zahtjev za raskid ugovora. Odlukom direktora Škole Polaznika će se osloboditi dijela ugovorene obveze za period od konca mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

    U slučaju sporazumnog raskida ugovora, uplaćeni iznos školarine Polaznik može prenijeti samo u slijedeću školsku godinu.

 
F: Završne odredbe

    Eventualne nesuglasice Polaznik i Škola će nastojati riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće, ugovaraju nadležnost suda u Požegi.

 

Za Praktikum

Maja Janković-Pažin, prof.